Головна » 2017 » Ноябрь » 9 » Електронна реєстрація в ДНЗ поновлена з 9 листопада2017р
20:41
Електронна реєстрація в ДНЗ поновлена з 9 листопада2017р

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
____No___________
Положення 
про загальну міську 
електронну реєстрацію дітей 
дошкільного віку до дошкільних навчальних закладів та 
навчально
-
виховних комплексів м. 
Ужгорода
1.
Загальні положення
1.1. Загальна міська електронна реєстрація дітей дошкільного віку до 
дошкільних начальних закладів 
та навча
льно
-
виховних комплексів 
(далі 

ДНЗ
та НВК
), що є у комунальній власності територіальної громади міста 
Ужгород

здійснюється з метою:
-
забезпечення права дитини на доступність здо
буття дошкільної освіти
;
-
спрощення порядку оформлення і зарахування 
дітей дошкільного віку до ДНЗ 
та НВК 
м.
Ужгорода
;
-
забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, 
таланту та всебічного розвитку;
-
забезпечення доступу до інформації про ДНЗ
та НВК
, що є у комунальній 
власності територіально
ї громади міста 
Ужгород
;
-
запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей дошкі
льного віку у ДНЗ 
та НВК 
м.Ужгорода
.
1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому 
значенні:
-
загальний міський електронний реєстр дітей дошкільного віку 
до ДНЗ
та НВК
(далі
-
Реєстр) 
-
єдина електронна автоматизована база даних з накопичення та 
обробки персональних даних про дітей дошкільного віку, які стоять у черзі на 
зарахування
у 
ДНЗ
або дошкільні групи НВК
,
що забезпечує зберігання, 
видачу та захист 
даних від несанкціонованого доступу;
-
держатель Реєстру 
-
управління освіти  Ужгородської міської ради, що 
відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення
Реєстру
;
-
реєстратор 
-
особа, уповноважена держателем Реєстру, яка здійснює 
внесе
ння (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з 
Реєстру та викону
є
інші функції, передбачені цим Положенням;
-
заявник 
-
батько або мати дитини (або особи, які їх замінюють), які виявили 
бажання внести дані своєї дитини до Реєстру
. Особами, які замінюють батьків, 
є: опікуни, піклувальники, батьки
-
вихователі, прийомні батьки.
1.3. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право на вільний доступ до 
інформації, у
тому числі через мережу Інтернет, щодо наявності вільних місць у 
дошкіл
ьних навчальних закладах
та дошкільних групах НВК
, а у разі 
відсутності вільних місць 
-
до інформації щодо черги для зарахування у 
відповідний навчальний заклад.
1.4. Положення діє на підставі Конституції України, законів України «Про 
місцеве самоврядуванн
я», «Про освіту», «Про дошкільну освіту
,
«Про 
інформацію», «Про захист персональних даних», інших законодавчих актів.
2. Порядок внесення
відомостей про дітей, 
які будуть відвідувати ДНЗ та дошкільні групи НВК
2.1. Наявність в Реєстрі інформації про 
дітей, які будуть відвідувати ДНЗ
або дошкільні групи НВК
, є обов’язковою умовою зарахування дитини до  
навчального закладу.
2.2. Внесення до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які 
будуть відвідувати ДНЗ
або НВК
:
а) про дитину:
-
прізвище, ім’
я, по батькові;
-
дата народження;
-
серія та номер свідоцтва про народження;
-
адреса реєстрації місця проживання;
-
інформація про пільгову категорію (за наявності);
-
про необхідність відвідування групи спеціального призначення, 
спеціального
дошкільного навчального закладу
;
-
навчальний заклад, який має відвідувати дитина
;
-
бажаний рік вступу в ДНЗ
.
б) про батьків:
-
контактні 
дані (номер телефону
).
2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на 
офіційному веб
-
порталі
Ужгородсь
кої міської ради
у рубриці «Кабінет 
ужгородця
» в
розділ
і «Реєстрація до 
НЗ»
. Для того, щоб зареєструвати дитину в 
черзі, необхідно  вибрати поле «Реєстрація» і заповнити форму, що 
пропонується. 
Дані, занесені до форми, доступні лише для батьків, крім 
зага
льного стану черги.
Реєстрація дитини в черзі на зарахування в ДНЗ чи дошкільні групи НВК 
здійснюється батьками 
або особами, які їх замінюють
самостійно або 
відповідальним працівником управління освіти 
Ужгородської міської ради (за 
зверненням батьків), 
який заповнює заявку в присутності заявника за 
встановленою формою.
Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично 
статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер в реєстрі 
відповідно до дати та часу обробки заявки.
У заяві
-
анкеті передбачено надання згоди на обробку персональних даних 
батьків або осіб, які їх замінюють, та дитини відповідно до Закону України 
«Про захист персональних даних».
Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану з 
заповненням заяви, а також
надати доступ до інформації, яка міститься на 
офіційному сайті Реєстру.
2.4. Заявник несе персональну відповідальність за надану інформацію 
у
реєстраційній карточці.
2.5.
Реєстрація до віков
их груп здійснюється станом на 
1 вере
сня року, 
обраного в заявці.
2.6. Записатися на чергу
до
Реєстру
можна
не більше ніж у 
два
навчальн
і
заклад
и
.
2.7. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, 
якщо заявлена особа вже зареєстрована у двох навчальних закладах.
2.8. 
Вилучення відомостей про дітей здійснюється:
-
на підставі наказу про зарахування дитини до ДНЗ
або НВК
;
-
у разі порушення термінів подачі заяви на зараху
вання 
та переліку 
документів, визначені цим Положенням;
-
у разі відсутності документів, які 
підтверджують пільги;
-
у разі вікової невідповідності;
-
у разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія 
та номер свідоцтва про народження, місця реєстрації).
2.
9
. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в поряд
ку 
черговості за віковою групою кожного ДНЗ 
та НВК 
при внесенні відомостей 
про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.
3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу 
або дошкільних груп 
навчально 

виховних комплексі
в
3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу 
або дошкільних 
груп НВК 
здійснюється
керівником відповідно до списків, сформованих базою 
даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку 
(серпень
-
вересень) поточного року та 
протягом року для інших вікових груп у 
відповідн
ий дошкільний навчальний заклад при наявності вільних місць.
У випадку недоукомплектування груп керівник 
навчального закладу 
здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, 
сформовани
х базою даних.
3.
2
. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в 
Реєстрі. 
При зміні статусу автоматично на 
мобільний телефон 
заявника буде 
відправлен
о
електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.
3.3
. У разі встановлення с
татусу
«Є можливість зарахування
» заявник 
зобов’язується протягом 
15
календарних днів подати керівнику 
навчального 
закладу
усі необхідні документи для зарахування, передбачені п.
6 Положення 
Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року No
305 (зі 
змінами):
-
заява батьків або особи, яка їх замінює;
-
медична картка про стан здоров'я дитини (ф. No 026/о);
-
довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
-
свідоцтво про народження;
-
реєстраційна картка про встановлення статусу щодо можливост
і зарахування в 
даний 
заклад
, яка роздруковується з розділу «
Статус заявки
»
за кодом, 
отриманим при реєстрації заявки, 
з
персонального комп’ютера або 
в  
навчальному закладі, за наданим заявником кодом.  
-
для пільгової категорії

документ
, що 
підтверджує пільги відповідно до 
п.
3.
8
. цього Положення.
3.4. Прийом дітей до ДНЗ (груп) компенсуючого типу (санаторних та 
спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення про 
дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року No 305 (зі 
змінами) при 
наявності висновку психолого
-
медико
-
педагогічної консультації  або 
заключення лікувально
-
контрольної комісії лікувального закладу чи
тубдиспансеру,
направлення управління освіти Ужгородської міської ради та 
пакету документів, передбачених п. 
3.3 Положення, за умови попереднього 
внесення дитини до списків загальної міської електронної реєстрації.
3.5. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних 
навчальних закладів або НВК, який розташований поблизу закладів, що обрав 
заявник, та ві
дсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, 
заявникам іншого навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може 
бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ або НВК.
3.6. У разі відсутності вільних місць в 
обраних закладах та відмови 
батьків від іншого запропонованого дитячого садочка чи НВК, заявка 
залишається в реєстрі до моменту наявності місць.
3.
7

Керівники
навчальних закладів проводять прийом документів для 
зарахування дитини у відповідний дошкільний 
навчальний заклад 
чи дошкільні 
групи НВК 
лише при наявності реєстраційної картки з вказаним статусом
«Є 
можливість зарахування
», яка буде зберігатися в особовій справі дитини в ДНЗ
(НВК)
.
3.
8
. Першочергово зараховуються до ДНЗ 
та дошкільні групи НВК такі
к
атегорії:
-
діти
-
сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
-
діти, які перебувають під опікою чи в прийомних сім'ях;
-
діти із  сімей
, переміщених  з  тимчасово окупованої  території  України  та 
районів проведення антитерористичної операції
;
-
діти
із сімей військовослужбовців, що призначені для проходження служби у 
м.
Ужгород.
-
діти з сімей, пільги на зарахуванн яких в ДНЗ  передбачені законами України.
3.9
. Прийом до ДНЗ
(НВК)
заявників пільгових категорій відбувається у 
співвідношенні 1:10 (1 ди
тина
пільгової категорії 
-
10 дітей без пільг). Прийом 
документів заявників пільгових категорій відбувається відповідно до 
Положення. До пакету документів, передбаченого п.3.
3
Положення, заявник 
пільгової категорії додає документ, 
що свідчить про наявність
пільг.
3.1
0
. Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ 
(НВК)  
в попередньому 
році, будуть забезпечені в наступному році відповідно до черговості в Реєстрі з 
врахуванням дати реєстрації.
3.1
1
. У разі зміни протягом року статусу на «
Є можливість 
зарахування
» 
дітям, які зареєстровані в групу раннього віку, батьки мають право відмовитися 
до вересня наступного року, за ними залишається
їх поточний номер в реєстрі і 
можливість зарахування в серпні
-
вересні наступного року, а вивільнені місця 
для прохо
дження адаптації будуть пропонуватися наступним по черзі 
заявникам в межах кількості дітей, які будуть зараховані до груп раннього віку 
в поточному році.
3.12. 
У разі зміни протягом року статусу на «
Є можливість зарахування
» 
дітям, які зареєстровані в черз
і, однак за показаннями лікарів не можуть 
відвідувати дошкільний навчальний заклад у поточному році, 
батьки мають 
право відмовитися до вересня наступного року, за ними залишається
їх 
поточний номер в реєстрі і можливість зарахування в серпні
-
вересні насту
пного 
року, а вивільнені місця будуть пропонуватися наступним по черзі заявникам
,
3.1
3
. При зарахуванні дитини до ДНЗ (НВК) у Реєстр вноситься 
інформація про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично 
змінюється на «Зараховано» і відбувається
зняття з черги.
3.1
4
. Керівники ДНЗ (НВК) 
щомісячно 
до 05 числа місяця, наступного за
звітним
подають звіт про наповненість
груп за звітний період та наявність 
вільних місць держателю Реєстру.
3.1
5
. Інформація про напов
неність (комплектацію) груп на 
1
вересня 
подається керівником 
навчального закладу
на вимогу управління освіти у 
лютому поточного року.
4. Забезпечення доступу до Реєстру
4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону 
України «Про захист персональних даних» має лише дер
жатель Реєстру та 
реєстратор, який
використовує персональні дані заявника виключно в межах 
виконання своїх повноважень.
Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження
та захист 
персональних даних заявника.
4.2. Публічний доступ до Реєстру 
розміщений на офіційному веб
-
порталі
Ужгородсь
кої міської ради
rada
-
uzhgorod
.gov.ua
та містить виключно наступну 
інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; 
прізвище, ім’я, по 
батькові
,
прина
лежність до пільгової категорії
, вікову групу
, статус заявки 
та 
рік вступу.
5. Прикінцеві положення
5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного 
сайту Реєстру 
rada
-
uzhgorod
.gov.ua
відбувається на безоплатній основі.
5.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та 
порядку прийому дітей до ДНЗ 
(НВК) 
несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством України.
Керуючий справами виконкому                                                 О.Макара    
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення  виконкому
_________No_______
Правила 
електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних
закладів та дошкільних груп навчально виховних комп
лексів міста Ужгород
Електронна  реєстрація  заявки  на  зарахування  дитини  у  дошкільний 
навчальний заклад
чи дошкільні групи НВК  
передбачає внесення інформації 
про дитину  до загальноміської бази даних.  Важливим завданням цієї бази 
даних є облік дітей дошкільного віку.
Електронна реєстрація є обов’язковою для того, щоб дити
на могла бути 
зарахована до ДНЗ чи в дошкільні групи НВ
К. 
Вона здійснюється шляхом 
заповнення  спеціальної  електронної  форми   
на  офіційному  веб
-
порталі 
Ужгородської міської ради
через рубрику «Кабінет ужгородця». 
При оформленні заявки батьки або особи, що їх заміняють повинні 
надавати правдиву і достовірну
інформацію, в іншому випадку заявка не б
уде 
чинною та не буде прийнята.
Для того, щоб зареєструвати дитину в черзі на зарахування у ДНЗ чи 
дошкільні групи НВК  у рубриці «Кабінет ужгородця» необхідно зайти в розділ 
«Реєстрація  до  ДНЗ»  і  вибрати  поле  «Реєс
трація». 
В  електронній  заявці 
необхідно заповнити усі поля, які пропонуються
.
Д
ані, занесені до форми, 
доступні лише для батьків, крім загального стану черги
.
Інформація  про  пільги  вноситься    лише  при  їх  наявності  в
момент 
реєстрації
відповідно до 
документів про зазначену пільгу
, які слід буде надати 
при зарахуванні. У разі навмисно внесених некоректних даних до заяви та 
внесеної некоректно пільги, яка не підтверджується відповідними документами 
у період реєстрації,  право на зарахування дитини втр
ачається і здійснюється 
реєстрація  знову у чергу згідно з поточною датою, під час якої виявлено 
невідповідність підтверджуючих документів до заяви.
Під час електронної реєстрації дитини можна зареєструвати електронну 
заявку в два ДНЗ.
Відмова заявнику у 
реєстрації відомостей надається автоматично, якщо 
заявлена особа вже зареєстрована у двох навчальних закладах.
Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 
1 вересня 
року, 
обраного в заявці.
Присвоєння  порядкових  номерів  реєстрації  здійснюється
в  порядку 
черговості за віковою групою кожного ДНЗ та НВК при формуванні заявки  на 
дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.
При успішній реєстрації зая
ки  
встановлюється  статус «Зареєстровано в 
черзі» 

присвоюється порядковий но
мер в реєстрі відповідно до дати та часу 
обробки заявки

Батьки, або особи які їх замінюють повинні обов
`
язково записати код 
заявки, який з
`
являється при успішній реєстрації заявки. Цей код є ключем для 
перегляду  статусу  заявки  та  потрібний  для  того,  щоб  роздрукувати 
реєстраційн
у  картку
про встановлення статусу щодо можливості зарахування в 
навчальний заклад. 
Зареєстрована заявка отримує пор
ядковий номер, відповідно до кількості 
раніше поданих інших заявок.
Переглянути загальний  стан черги та перевірити, під яким номером 
зареєстрована дитина у вибраному  дошкільному навчальному закладі можна у 
розділі «
Реєстрація
», вибравши 
тип, назву 
закла
ду, 
у якому було створено 
заявку та відповідну вікову групу. 
При  наявності  вільного  місця  у  закладі

заявці  присвоюється  новий 
статус 
«Є
можливість зарахування»
і  на  
мобільний телефон, вказан
ий 
при 
реєстрації, здійснюється автоматичне розсилання 
повідомлень  з текстом
«Є 
можливість зарахування
».
У  разі  встановлення  статусу  «Є  можливість  зарахування»  заявник 
зобов’язаний  протягом 15
календарних днів подати керівнику навчального 
закладу усі необхідні документи для зарахування, передбачені п.6 Поло
ження 
Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року No
305 (зі змінами):
-
заява батьків або особи, яка їх замінює;
-
медична картка про стан здоров'я дитини (ф. No 026/о);
-
довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
-
свідоцтво про 
народження;
-
реєстраційн
а 
картк
а
про встановлення статусу щодо можливості зарахування в 
даний заклад, яка роздруковується з розділу «
Статус заявки»;
-
для п
ільгової категорії

документ
, що підтверджує піл
ьги відповідно до 
п.
3.
8
Положення про електро
нну реєстрацію.
Прийом  дітей  до  ДНЗ  груп  компенсуючого  типу  (санаторних  та 
спеціальних)  здійснюється  відповідно  до  абзацу  2  п.  6  Положення  про 
дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року No 305 (зі змінами) при 
наявності  висновку  психолого
-
медико
-
педа
гогічної  консультації    або 
заключення  лікувально
-
контрольної  комісії  лікувального  закладу  чи
тубдиспансеру,
направлення управління освіти Ужгородської міської ради та 
пакету документів, передбачених п. 3.3 Положення, за умови попереднього 
внесення дитини 
до списків загальної міської електронної реєстрації.
Остаточне  зарахування  дитини  до  ДНЗ 
чи  дошкільної  групи  НВК 
здійснюється 
керівником 
у відповідності до поданих документ
ів на підставі 
наказу.
Черга автоматично скасовується, встановлюється 
статус заявки
«Відхилено» 
і впродовж 10 робочих днів  відомості видаляються з черги, у випадку
-
порушення термінів подачі заяви на зарахування та переліку документів;
-
у разі відсутності документів, які підтверджують пільги;
-
у разі вікової невідповідності;
-
у разі фальсиф
ікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, 
серія та номер свідоцтва про народження, місця реєстрації).
Батьки , які не отримали статус « Є можливість  зарахування» дитини через 
відсутність місць, можуть залишити її у черзі до появи вільного 
місця. У цьому 
разі дитина буде автоматично перенесена в чергу на наступний рік.
У разі зміни протягом року статусу на «Є можливість зарахування» дітям, 
які зареєстровані в групу раннього віку, батьки мають право відмовитися до 
вересня наступного
року, за ними залишається
їх поточний номер в реєстрі і 
можливість зарахування в серпні
-
вересні наступного року
.
За батьками залишається право, видалити 
дані своєї  дитини 
із черги даного 
ДНЗ чи НВК

однак для цього їм необхідно звернутися в управлінн
я освіти 
Ужгородської міської ради (пл. Жупанатська, 3) та написати відповідну  заяву. 
Дитина буде видалена з черги, а батьки зможуть 
зареєструвати її до іншого ДНЗ
чи  НВК
.  При  цьому  дата  реєстрації  заявки  буде  змінена  на  поточну  дату 
подання.
.
Керуючий 
справами виконкому                                                 О.
Макара    

Переглядів: 60 | Добавив: pyansetia2008 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
МЕНЮ
Календар
«  Ноябрь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930